PROGRAM ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH „POLSKA PĘDZLEM MALOWANA”

Wychowanie prawdziwego patrioty jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych lat. Nieograniczona wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna i ciekawość świata sprzyjają kształtowaniu obrazu Ojczyzny. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce.

Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się już od progu rodzinnego domu i towarzyszy dzieciom również w przedszkolu. Szacunku do symboli narodowych dziecko uczy się zarówno w domu rodzinnym, jak i w przedszkolu, od święta i na co dzień.

W przedszkolu nie zamierzamy wykładać historii Polski, nie zamierzamy odpytywać z dat, ale pragniemy nauczyć postawy czasami trudnej, czasami zapomnianej w dzisiejszych czasach: postawy patriotycznej. Na naszych zajęciach zamierzamy, przez zabawy plastyczne i  kreatywne, przekazywać dzieciom treści patriotyczne. Dziecko bawiąc się w kąciku plastycznym, tworząc, rozwijając swoją nieograniczoną wyobraźnię  dowie się, czym jest patriotyzm i jak być dobrym patriotą.

Zajęcia plastyczne są bardzo istotnym elementem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, wyzwalają uczucia, pomagają w wyrażaniu także trudnych emocji, pozwalają na samorealizację. Przedszkolak ma okazję rozwijania się przez sztukę, każdy odniesie sukces, praca każdego dziecka będzie eksponowana.
Zajęcia plastyczne „Polska pędzlem malowana” pozwolą na rozwijanie poczucia wartości oraz poczucia tożsamości narodowej.

Zajęcia będą odbywały się 1 raz /miesiąc, w roku szkolnym 2018/2019.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU
Rozwijanie postawy patriotycznej poprzez różnorodne działania plastyczne.

CELE SZCZEGÓŁOWE
Dziecko:
- zna symbole narodowe, odnosi się do nich z szacunkiem,
- rozumie pojęcie Ojczyzny oraz tzw. Małej Ojczyzny,
- wymienia główne zabytki Bydgoszczy,
- zna i wymienia główne miasta Polski,
- pokazuje na mapie i nazywa główne rejony  polskie,
- opisuje różnorodne krajobrazy polskie,
- zna i utrwala polskie tradycje świąteczne,
- rozwija wyobraźnię i kreatywność,
- poznaje różnorodne techniki plastyczne,
- kształci wrażliwość estetyczną,
- dostrzega piękno w otaczającym go świecie i przedstawia za pomocą działań plastycznych swoje przeżycia i wiedzę,
- odnosi sukces, umacnia wiarę we własne możliwości i zdolności,
- kształci umiejętność współpracy w zespole.